Translate

OUR VISITER ON DATE

Monday, October 15, 2012

INDIFINITE STRIKE OF GDS FROM 16.10.2012


dįÉÊ 16 jAzÀ CAZÉ E¯ÁSÉÃvÀgÀ £ËPÀgÀgÀ C¤¢üðµÁÖªÀ¢üà ªÀÄĵÀÌgÀ.

       150 ªÀµÀðUÀ¼À EwºÁ¸À«gÀĪÀ CAZÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è fÃvÀzÁ¼ÀÄUÀ¼ÀAvÉ zÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀ E¯ÁSÉÃvÀgÀ £ËPÀgÀjUÉ £ÁåAiÀÄ ¹UÀĪÀ§UÉÎ C£ÉÃPÀ ºÉÆÃgÁlUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ PÉÆAqÀgÀÆ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ EZÁѱÀQÛAiÀÄ PÉÆgÀvɬÄAzÁV £ÀªÀÄä C£ÉÃPÀ ¨ÉâPÉUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß PÀ£ÀßrAiÉƼÀV£À UÀAmÁVAiÉÄà G½¢zÉ.  £ÁåAiÀĪÀÄÆwð vÀ¼ÀªÁgï ¤ÃrzÀ MAzÀÄ C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß C£ÀĵÁÖ£À UÉƽ¸ÀzÉà ¥ÀPÁÌ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV £ËPÀgÀgÀ «gÉÆâà ¤ÃwAiÀÄ £ÀlgÁd ªÀÄÆwð ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV C£ÀĵÁÛ£À UÉƽ¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.  ¥Á¬ÄAmï DzsÁgÀzÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ°è   ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è 20000/- gÀÆ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ MAzÀÄ ¥Á¬ÄAmï ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ°è §ºÀÄ ¥Á®Ä ©.¦.JªÀiï UÀ¼À ªÉÃvÀ£ÀzÀ°è PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.  ¥Àæw  ªÀåªÀºÁgÀzÀ®Æè mÁUÉðmï ¤Ãr £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß »A¹¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.  F »AzÉ M¥ÀàAzÀªÁVzÀÝ ªÀÄĵÀÌgÀzÀ C£ÀĵÁÖ£ÀUÉƽ¸À®Æ E£ÀÆß »£ÀÄÝ ªÀÄÄAzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. EªÀÅUÀ¼É®èzÀgÀ «gÀÄzÀݪÁV EAzÀÄ ºÀ¹zÀ E¯ÁSÉÃvÀgÀ £ËPÀgÀgÀÄ E£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä¤gÀzÉà JzÉÝüÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ºÁUÁVAiÉÄà EzÉà ¢£ÁAPÀ 16.10.2012jAzÀ E¯ÁSÉÃvÀgÀ £ËPÀgÀgÀ C¤¢üðµÁÖªÀ¢üà ªÀÄĵÀÌgÀPÉÌ PÀgÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

       EzÉÆAzÀÄ ¤uÁðAiÀÄPÀ ºÉÆÃgÁl.  EzÀgÀ°è »AvÉUÉAiÀÄĪÀ ¥Àæ±ÉßAiÉÄà E®è.  DªÀgÀÄ ªÀiÁr®è EªÀgÀÄ ªÀiÁr®è JA§ £É¥À ¨ÉÃqÀ.  F »AzÉ ¥ÉÆæWɸÀgï. ±ÀªÀiÁð ºÉýzÀAvÉ ºÀ¹zÀªÀ£Éà ºÉÆÃgÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.  CªÀ£Éà vÀ£Àß ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß PÉý ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ.  CªÀ¤UÁV E£ÉÆߧâgÀÄ vÉÆÃgÀĪÀ PÀgÀÄuÉ ©PÉëAiÀiÁ¢ÃvÀÄ. F ©PÉë ¨ÉÃqÀ. ¸ÀÆàwð ¨ÉÃPÀÄ”.  EAzÀÄ D WÀ½ÃUÉ §A¢zÉ. ºÁUÁV ºÉÆÃgÁlPÉÌ ¹zÀÝgÁV.  F »AzÉ r¸ÉA§gï 2008 gÀAzÀÄ   E¯ÁSÉÃvÀgÀ £ËPÀgÀgÉà £ÉqɹzÀ 2 ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄĵÀÌgÀzÀAvÉAiÉÄà FUÀ®Æ ªÀÄĵÀÌgÀ DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ.

       ªÀÄĵÀÌgÀzÀ ºÀPÉÆÌvÁÛAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

1. 22.04.1977gÀ ¸ÀĦæÃA PÉÆÃlÄð DzɱÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÁUÀÆ £ÁåAiÀĪÀÄÆwð vÀ¼ÀªÁgï ¸À«ÄwAiÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ C£ÀĸÁgÀ 5WÀAmÉUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß E¯ÁSÉAiÀÄ SÁAiÀÄA £ËPÀgÀgÀ£ÁßV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

2. ¨ÉÆãÀ¸ï UÀjµÀÖ«ÄwAiÀÄ£ÀÄß E¯ÁSÁ £ËPÀgÀgÀAvÉ gÀÆ. 3500/- E¯ÁSÉÃvÀgÀ £ËPÀgÀjUÀÆ Kj¸ÀĪÀÅzÀÄ.

3.  FVgÀĪÀ C¤µÀÖ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ C£ÀÄPÀA¥ÁzÁjvÀ £ËPÀjAiÀÄ£ÀÄß J¯Áè ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀjUÉ F »A¢£ÀAvÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ.

4.  SÁ°¬ÄgÀĪÀ J¯Áè E¯ÁSÉÃvÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

5.  ¥ÉÆøïÖ ªÀÄ£ï/ªÉÄïï UÁqïð ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.n.J¸ï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉƸÀ £ÉêÀÄPÁw ¤AiÀĪÀÄzÀ°ègÀĪÀ zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁQ eÉåõÀÖvÉAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

6. gÀÆ.20000/- UÉ MAzÀÄ ¥Á¬ÄAmï DzsÁgÀzÀ ªÉÃvÀ£À ¤UÀ¢ «ÄwAiÀÄ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃvÀ£À PÀrvÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀÅzÀÄ.

7.  gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸Áé¸ÀÛ ©ÃªÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ (Dgï.J¸ï.©.ªÉÊ) vÀPÀët eÁjUÉ vÀgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÛ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

8.  CAZÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀjUÉ 2006 jAzÀ ¥ÀƪÁð£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÉÃvÀ£À ¥ÀjµÀÌgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

       EªÉà ªÀÄÄAvÁzÀ Cwà CªÀ±ÀåPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¤µÀÖ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À FqÉÃjPÉUÁV F ªÀÄĵÀÌgÀ.  FUÁUÀ¯Éà ºÉýgÀĪÀAvÉ EzÉÆAzÀÄ ¤uÁðAiÀÄPÀ ªÀÄĵÀÌgÀ.  AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¨ÉzÀjPÉUÀ½UÉ CAdzÉ, AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀzÀAwUÀ½UÉ Q«UÉÆqÀzÉà F »A¢£ÀAvÉ ªÀÄĵÀÌgÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆνî.

       E¯ÁSÁ £ËPÀgÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ E.r £ËPÀgÀgÀ ªÀÄĵÀÌgÀPÉÌ CrØ ªÀiÁqÀ¨ÉÃr.  CªÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §zÀ°Ã £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß÷ vÀj¹ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀĪÀ ºÀĪÀÄä¸ÀÄì ¨ÉÃqÀ.  MAzÀÄ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß £É£À¦r.  E¯ÁSÉÃvÀ £ËPÀgÀ gÀeÉ ºÁQzÁUÀ §gÀĪÀ §zÀ° £ËPÀgÀ£À ¸ÀA¥ÀÆtð dªÁ¨ÁÝj E¯ÁSÉÃvÀgÀ £ËPÀgÀ£ÀzÉà DVgÀÄvÀÛzÉ.  MAzÀĪÉÃ¼É ªÀÄĵÀÌgÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §AzÀ §zÀ°Ã £ËPÀgÀ ºÉZÀÄÑ PÀ«Ää ªÀiÁrzÀ°è CªÀ£À ºÉÆuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrzÀªÀgÉà ºÉÆgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.  ºÁUÁV JZÀÑgÀ! §zÀ°Ã £ËPÀgÀ£À £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ §UÉÎ D¸ÀQÛ ¨ÉÃqÀ.  £ÀªÀÄä ¸ÉÆÃzÀgÀ ºÀ¹«¤A¢zÁÝ£É.  £ÀªÀÄäAvÉ CªÀ£À GzÁÝgÀªÀÇ DUÀ¨ÉÃPÀÄ. 150 PÀÆÌ ºÉaÑ£À ªÀµÀðUÀ¼À zÁ¸Àå PÉÆ£ÉUÁt¨ÉÃPÀÄ.  F »AzÉ E¯ÁSÁ £ËPÀgÀgÀ ªÀÄĵÀÌgÀPÀÆÌ DvÀ ¨sÁUÀªÀ»¹zÁÝ£É.  FUÀ DvÀ ¤ªÀÄä°è ¤ªÀÄä ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÉÃqÀÄwÛzÁÝ£É.  CzÀ£ÀÄß CPÀëgÀ±ÀB ¥Á°¹.  CªÀ£À K½UÉUÉ PÁgÀtgÁV.

      E¯ÁSÉÃvÀgÀ £ËPÀgÀjUÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
1. ªÀÄĵÀÌgÀ ¢£ÁAPÀ 16.10.2012gÀ ¨É½UÉÎ 06.00WÀAmɬÄAzÀ.
2. ªÀÄĵÀÌgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¨ÉÃrPÉUÀ½gÀĪÀ MAzÀÄ ¥ÁA¥Éèmï(²ÃWÀæzÀ°èAiÉÄà PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ) ©.M ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.M UÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÁtĪÀ ºÁUÉ CAn¹.
3. J®è £ËPÀgÀgÀÆ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ªÉÆzÀ®Ä vÀªÀÄä vÀªÀÄä J¸ï.M UÀ¼À°è ¸ÉÃj £ÀAvÀgÀ DAiÀiÁ vÁ®ÆQ£À ªÀÄÄRå ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¸ÉÃj.
4. ¸ÁzÀåªÁzÀµÀÄÖ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉÃnªÀiÁr CªÀjUÉ £ÀªÀÄä ¨ÉÃrPÉUÀ¼À§UÉÎ w½¹ CªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆÃj.
5. ªÀÄĵÀÌgÀzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀzÀAw £ÀA§¨ÉÃr ªÀÄvÀÄÛ £À«ÄäAzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ¥ÀqɬÄj.  ¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄRqÀgÀÄUÀ® zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.
6. E¯ÁSɬÄAzÀ ªÀÄĵÀÌgÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛÃgÀ ? JA§ ¥ÀvÀæPÉÌ §gÉzÀÄPÉÆr JAzÀÄ §AzÀgÉ- PÉÃAzÀæ ¸ÀAWÀzÀ PÀgÉAiÀÄAvÉ £ÉqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. JA§ÄzÁV ªÀiÁvÀæ §gÉzÀÄPÉÆr.  E®è K£ÀÆ §gÉzÀÄ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃr.
7. £ÀªÀÄä ªÀÄĵÀÌgÀ ±ÁAwAiÀÄÄvÀ ªÀÄĵÀÌgÀ.  AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÀ¯ÁmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ½UÉ CªÀPÁ±ÀªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃr.

       EzÉÆAzÀÄ £ÀªÀÄä C½ªÀÅ G½E«£À ¥Àæ±Éß. EAzÀ®è¢zÀÝgÉ JAzÀÆ E®è.  E°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀzÀAwUÀ¼À£ÀÄß £ÀA§zÉà vÀªÀÄä£ÀÄß vÁªÀÅ vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀÄĵÀÌgÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆνî.

¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ;
gÁeï PÀĪÀiÁgï ºÉZï.«.; 9448787927,  PÉ.¥ÀæºÁèzÀ gÁªï; 9480457569/9845526911
gÁWÀªÉÃAzÀæ f.; 9449826586, ¥ÀæPÁ±ï gÁªï ; 9448844342, PÉ.f.PÀȵÀÚªÀÄÆwð;9448323611,
¸ÀÄzsÁ£ÀAzÀ¥Àà; 9448426967/7829077579, F±ÀégÀ¥Àà ºÉZï,Cgï;9480329757, PÉ.J¸ï.gÀAUÀ£Áxï;9448914681,

       AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉzÀjPÉUÀ½UÉ dUÀÎzÉÃ, C½ªÀÅ-G½«£À ºÉÆÃgÁlPÉÌ ¹zÀÝgÁV. CAwªÀÄ dAiÀÄ £ÀªÀÄäzÉÃ.            

                            PÁæAwPÁjà ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ,

PÁA.ºÉZï.«.gÁdPÀĪÀiÁgï              ±ÁAvÀ¥Àà                PÁA.PÉ.¥ÀæºÁèzÀ gÁªï
PÁAiÀÄðzÀ²ð,JL¦ErEAiÀÄÄ,            CzsÀåPÀëgÀÄ,                  ªÀ®AiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ.  

No comments:

Post a Comment