Translate

OUR VISITER ON DATE

Sunday, March 20, 2022

 

                                        28 ªÀÄvÀÄÛ 29 gÁµÀÖçªÁ¦ ªÀÄĵÀÌgÀ

       PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ EwÛÃa£À jÃw ¤ÃwUÀ¼ÀÄ PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀðPÉÌ £ÀÄAUÀ¯ÁgÀzÀ vÀÄvÁÛVzÉ.  PÉÃAzÀæ PÁ«ÄðPÀ PÁAiÉÄÝAiÀÄ°è C£ÉÃPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.   PÉ®¸ÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ, £ÉêÀÄPÁw ¤ÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ, PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀðPÉÌ÷ ¹UÀĪÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À «vÀgÀuÉAiÀÄ°è£À ºÉƸÀ ¤ÃwUÀ¼ÀÄ ¤dPÀÆÌ PÁ«ÄðPÀ ªÀUÀðPÉÌ ªÀiÁgÀPÀªÁVzÉ. EwÛa£À ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥Á°¹UÀ¼ÁzÀ SÁ¸ÀVÃPÀgÀt ¤ÃwAiÀÄÆ EzÀPÉÌ ºÉÆgÀvÁV®è.  FUÁUÀ¯Éà C£ÉÃPÀ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ¨ÁåAPï UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÁåAPï UÀ½UÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.  Kgï EArAiÀiÁ FUÁUÀ¯Éà mÁmÁ PÀA¥É¤UÉ ªÀiÁgÀ¯ÁVzÉ.   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 150 gÉʯÉéà zÁjUÀ¼À£ÀÄß SÁ¸ÀVÃPÀgÀtUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.  eÉÆvÉUÉ C£ÉÃPÀ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄîÝeÉðUÉÃj¸ÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀzÉÆA¢UÉ SÁ¸ÀVÃPÀgÀtUÉƽ¸À¯ÁVzÉ.  EwÛÃaUÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ MAzÀÄ CzÉñÀzÀAvÉ ¸ÀĪÀÄgÀÄ 32 ¸ÀPÁðj E¯ÁSÉUÀ¼À SÁ¸ÀVÃPÀgÀtPÉÌ ªÀÄÄ£ÀÄßr §gÉAiÀįÁVzÉ. 

 

       E£ÀÄß CAZÉ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ SÁ° EzÀÝgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß vÀÄA§¯ÁUÀÄwÛ®è. §zÀ¯ÁV ºÀÄzÉÝUÀ¼À ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ ¤Ãw C£ÀĸÀj¸À¯ÁUÀÄwzÉ. EwÛÃaUÉ zɺÀ° zÀQët «¨sÁUÀzÀ°è CAZÉ ¸ÉÃªÉ §lªÁqÉUÁV ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¸À¯ÁVzÉ.  C°è ¥ÉÇøïÖ ªÀÄ£ï ºÀÄzÉÝ SÁ° EzÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß vÀÄA§zÉà ºÉÆgÀUÀÄwÛUÉ PÉÆqÀĪÀ EgÁzÉ E¯ÁSÉAiÀÄzÀÄÝ. EzÀÄ MAzÀÄ PÀqÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀgÉ G½zɯÁè PÀqÉAiÀÄÆ ¤gÁvÀAPÀªÁV £ÉqÉAiÀÄ°zÉ.  ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ £ÀA§®ºÀð ªÀÄÆ®zÀ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄAvÉ CAZÉ ¸ÀtÚ G½vÁAiÀÄ SÁvÉUÀ¼À£ÀÄß IPPB UÉ ªÀUÁð¬Ä¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀAvÉ.  FUÁUÀ¯É CAZÉ E¯ÁSÉUÉ ¤ÃqÀ¯ÁzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5000 PÉÆÃn ºÀtªÀ£ÀÄß PÉêÀ® IPPB GzÁÝgÀPÉÌ §¼À¸À®Ä E¯ÁSÉ ¤zsÀðj¹zÉAiÀÄAvÉ.  »ÃUÁzÀ°è ²ÃWÀæzÀ¯Éè CAZÉ E¯ÁSÉ IPPB PÉÊPɼÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÉúÀ«®è.  £ËPÀgÀjUÉ ªÀiÁgÀPÀªÀVgÀĪÀ NPS §UÉÎ C£ÉÃPÀ ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÁzÀgÀÆ eÉÆvÉUÉ C£ÉÃPÀ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ ºÀ¼Éà ¦AZÀt ¥ÀzÀÝw vÀgÀ®Ä DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹zÀgÀÆ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ªÀiÁvÀæ eÁtUÉ¥ÀÅöà ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÀÛ°zÉ.  E£ÀÄß £ÀªÀÄä JA¢£À ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÁzÀ MACP ¤ÃqÀĪÀ°è£À ¨ÉAZï ªÀiÁPïð §UÉÎ , LSG, HSG I AND II ¤ÃqÀĪÀ°è£À vÁgÀvÀªÀÄåvÉ «ZÁgÀzÀ§UÉÎ, PÀªÀįÉñï ZÀAzÀæ ªÀgÀ¢ eÁjAiÀÄ°è GDS £ËPÀgÀjUÁzÀ C£ÁåAiÀÄ, ªÀÄÄAvÁzÀ §UÉÎ E¯ÁSÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤®ðPÀë÷å zsÉÆÃgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß RAr¹ EvÀgÉ J¯Áè PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À eÉÆvÉ ¸ÉÃj zÉñÁzÀåAvÀ JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄĵÀÌgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁZïð wAUÀ¼À ¢£ÁAPÀ 28 ªÀÄvÀÄÛ29 gÀAzÀÄ PÀgÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

      

       zÉñÀzÀ J¯Áè PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ F ªÀÄĵÀÌgÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À°ªÉ  PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¸À«Äw, ¨ÁåAPï, J¯ï L ¹, EvÀgÉ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÆ F ªÀÄĵÀÌgÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎüÀî°ªÉ.  CAZÉ E¯ÁSÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÁzÀ NFPE ªÀÄvÀÄÛ÷Û FNPO JgÀqÀÆ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ F ªÀÄĵÀÌgÀPÉÌ PÀgÉ ¤ÃrªÉ.  FUÁUÀ¯Éà ¢£ÁAPÀ 21.01.2022 gÀAzÉà F ªÀÄĵÀÌgÀzÀ PÀgÉAiÀÄ £ÉÆÃnøÀ£ÀÄß E¯ÁSÉUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.  F §UÉÎ ¨sÀgÀzÀ vÀAiÀiÁj £ÉqɸÀ¯ÁVzÉ.

       ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁ«ÄðPÀ «gÉÆâ ¤ÃwAiÀÄ «gÀÄzÀÝ F ¸ÀªÀÄgÀ.  PÁ«ÄðPÀgÀÄ F zÉñÀzÀ D¹Ü.  CªÀgÀ UÀ½PɬÄAzÀ¯Éà zÉñÀzÀ G£ÀßwÃPÀgÀt.  CzÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄgÉ ªÀiÁa PÁ«ÄðPÀgÀ C¹ÛvÀéPÉÌà ¥ÉlÄÖ vÀgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÉqɸÀÄwÛzÉ. EzÀgÀ «gÉÆÃzsÀPÁÌVAiÉÄà F ªÀÄĵÀÌgÀ.  PÁ«ÄðPÀgÀ £ËPÀgÀgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄ£À«UÀ½UÀÆ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀàAzÀ£É ±ÀÆ£ÀåªÁVzÉ.  ¨Á§Ä vÁgÀ¥ÁzÀ ºÉýzÀAvÉ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ©üPÀÄëPÀgÀ®è  JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÉ.  ºÁUÁV F ªÀÄĵÀÌgÀzÀ°è J¯Áè CAZÉ £ËPÀgÀgÀÆ PÀÆqÁ ¥Á¯ÉÆνî.  CAZÉ E¯ÁSÉAiÀÄ JgÀqÀÄ ªÀĺÁ ¸ÀAWÀUÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ AIGDSU ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄÆ F ªÀÄĵÀÌgÀPÉÌ PÀgÉ PÉÆnÖzÉ.  KA¢£ÀAvÉ ªÀÄĵÀÌgÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆνî.

 

ªÀÄĵÀÌgÀPÉÌ  PÁgÀtªÁzÀ £ÀªÀÄä ¥ÀæªÀÄÄR ¨ÉÃrPÉUÀ¼ÀÄ

1.     NPS gÀzÀÄÝ ªÀiÁr -ºÀ¼É ¦AZÀt ¤Ãw ªÀÄgÀÄ ¸ÁÛ¦¹

2.    d£ÀªÀj 2020jAzÀ dÆ£ï  2021gÀ ªÀgÉUÉ vÀqÉ»rAiÀįÁzÀ DA/DR ¨ÁQAiÀÄ£ÀÄß ²ÃWÀæ ¥ÁªÀw¹

3.    PSU UÀ¼À SÁ¸ÀVÃPÀgÀt /PÁ¥ÉÇðÃgÉÃnÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß F PÀÆqÀ¯Éà ¤°è¹-gÉʯÉéÃ, gÀPÀëuÉ, CAZÉ, ¨ÁåAPï EvÁå¢.

4.    UÁæ«ÄÃt qÁPï ¸ÉêÀPÀjUÉ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÀPÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À ¤Ãr ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉÃªÉ PÀæªÀÄ §zÀÝUÉƽ¹.

1.     UÁæ«ÄÃt CAZÉ £ËPÀgÀjUÉ 180 ¢£ÀUÀ¼À UÀ½PÉ gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.

2.    UÁæ«ÄÃt CAZÉ £ËPÀgÀjUÀÆ ¥É£Àë£ï ¸Ë®¨sÀåå ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.

3.    UÁææ«ÄÃt CAZÉ £ËPÀgÀgÀ UÀÄA¥ÀÅ «ªÉÄAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ. 5 ®PÀëPÉÌ Kj¸À¨ÉÃPÀÄ

4.    12.24,34, ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀĪÀ »jAiÀÄ £ËPÀgÀjUÉ ²æà PÀªÀįÉñï ZÀAzÀæ ªÀgÀ¢AiÀÄAvÉ MACP ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.

5.    CªÉÊeÁߤPÀ mÁUÉðmï ¤Ãr £ËPÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ MvÀÛqÀ ºÉÃgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ.

6.    UÁæ«ÄÃt CAZÉ £ËPÀgÀjUÉ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß  ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.

5.    ¨sÀrÛUÁV CvÀåAvÀ GvÀÛªÀÄ ¨ÉAZï ªÀiÁPïð C£ÀÄß »AvÉUÉzÀÄPÉƽîÃ, ¸ÉêÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 5

MACP ¤Ãr.

6.    ¸ÀºÁ£ÀħÆw £ÉêÀÄPÀwUÀ¼À ªÉÄð£À ¹Ã°AUï ±Éà 5 £ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁQ

7.    J¯Áè E¯ÁSÉUÀ¼À°è PÉÃqÀgï ¥Àj²Ã®£É 

8.    ¢;01.01.2021 jAzÀ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðjà £ËPÀgÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦AZÀtÂzÁgÀjUÉ ªÉÃvÀ£À ¥ÀjµÀÌgÀuÉ, ¨sÀvÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¤ªÀÈwÛAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ½UÁV  8£Éà ªÉÃvÀ£À DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß £ÉëĸÀĪÀÅzÀÄ.

9.    ¢;30.06.2016gÀAzÀÄ ªÀÄAwæUÀ¼À UÀÄA¥ÀÅ  7£Éà ªÉÃvÀ£À DAiÉÆÃUÀzÀ PÀ¤µÀÖ ªÉÃvÀ£À ºÁUÀÆ ¦üûmï ªÉÄAmï ¸ÀÆvÀæUÀ¼À §UÉÎ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ dAnà QæAiÀiÁ ¸À«ÄwUÉ ¤ÃrzÀ D±Áé¸À£ÉUÀ¼À£ÀÄß UËgÀ«¹ eÁjUÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ.

10.  GvÀÛªÀÄ UÀÄtªÀÄlÖzÀ NSP 1 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¨ÁåPï C¥ï DV UÀÄt ªÀÄlÖzÀ NSP 2 vÀAvÀæeÁߣÀªÀ£ÀÄß J¯Áè PÀbÉÃjUÀ¼À°è MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ.

11.  £ÉÆÃqÀ¯ï qÉ°ªÀj ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß F PÀÆqÀ¯Éà ¤°è®ÄìªÀÅzÀÄ.

12.  PÉÆëqï ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è÷ ¸ÀAPÀµÀÖPÉÌ M¼ÀUÁzÀ J®è CAZÉ £ËPÀgÀjUÉ «±ÉõÀ gÀeÉ ¸ÉÃjzÀAvÉ EvÀgÉ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ. 

13.  J¯Áè HSG I ªÀÄvÀÄÛ HSG II gÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß F PÀÆqÀ¯É ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ ¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀqÀ°¹ ¨sÀwðªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

14.  Contributory Neglegence «ZÁzÀ°è SBCO £ËPÀgÀgÀ ±ÉÆõÀuÉ vÀ¥Àà¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D  £ËPÀgÀgÀ£ÀÄß DA (P) CxÀªÁ GM (Finance) C¢Ã£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ.

15.  ªÁgÀPÉÌ 5 ¢£ÀUÀ¼À PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß CAZÉ  ªÀÄvÀÄÛ Dgï JªÀiï J¸ï £À J¯Áè £ËPÀgÀjUÀÆ C£ÀéAiÀÄUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ.

 

EªÉà ªÀÄÄAvÁzÀ £ÀªÀÄä E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ F ªÀÄĵÀÌgÀPÉÌ PÀgÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.  J®è £ËPÀgÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉzÀjPÉUÀ½UÉ ºÉzÀgÀzÉà JA¢£ÀAvÉ F ªÀÄĵÀÌgÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹.  EAzÀÄ £ËPÀgÀgÀ ¨sÀ«µÀå vÀÆUÀÄAiÀiÁå¯ÉAiÀÄ°èzÉ.   PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ DPÀæªÀÄtzÀ°èzÉ.   £ÀªÀÄä GzÉÆåÃUÀ ¨sÀzÀævÉ DPÀæªÀÄtzÀ°èzÉ.  ºÉaÑ£À ºÀtzÀħâgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÉÃvÀ£À E½PÉAiÀiÁVzÉ.

 

F ªÀÄĵÀÌgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ ¤®ÄèªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀzÀAwUÀ½UÉ Q«UÉÆqÀ¨ÉÃr.  £ÀªÀÄä K½UÉUÁV EgÀĪÀ F ªÀÄĵÀÌgÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ AiÀıÀ¹éUÉƽ¹.

 

                           PÁæAwPÁjªÀDAzÀ£ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ

PÁA eÉ. ªÀÄAdÄ£Áxï                   PÁA Dgï ªÉAPÀmÉñ                 PÁA °AUÀgÁeï

PÁAiÀÄðzÀ²ð9886796469            PÁAiÀÄðzÀ²ð9880530550         PÁAiÀÄðzÀ²ð9901870343

UÀÆæ¥ï ¹                            ¥ÉÇøïÖ ªÀÄ£ï /JªÀiï w J¸ï                J L f r J¸ï AiÀÄÄ

 

n PÉ  UÉÆÃ¥Á¯ï                     J¯ï ºÉZï.ZÀAzÀæPÀĪÀiÁgï             PÉ ¥ÀæºÁèzÀ gÁªï  

9448871490                              9900436400                       9845526911

                       gÁWÀªÉÃAzÀæ ºÀªÀ¼ÉÃgï,                 gÁdPÀĪÀiÁgï ºÉZï «                

                       9620455929                            9448787927

 

CT® ¨sÁgÀvÀ C¢üªÉñÀ£À

CT® ¨sÁgÀvÀ CAZÉ £ËPÀgÀgÀ ¸ÀAWÀ UÀÆæ¥ï ¹ EzÀgÀ CT® ¨sÁgÀvÀ C¢üªÉñÀ£ÀªÀÅ EzÉà §gÀĪÀ K¦æ¯ï wAUÀ¼À ¢£ÁAPÀ 19 jAzÀ 21gÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀAeÁ¨ï gÁdåzÀ gÉÆÃ¥Ágï £À D£ÀAzÀ¥ÀÅgï ¸Á»¨ï E°è dgÀÄUÀ°zÉ.  C¢üªÉñÀ£ÀzÀ°è ¸ÀéAvÀ Rað£À°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä EaѸÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F PÀÆqÀ¯Éà «¨sÁVÃAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀÄvÀÄÛ gÉʯÉé/ «ªÀiÁÄ£À  nPÉÃmï §ÄPï ªÀiÁrPÉƽî.  D£ÀAzÀ¥ÀÅgï ¸Á»¨ï- ZÀA¢WÀgï ¤AzÀ PÉêÀ® 85 Q«Äà zÀÆgÀzÀ°èzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¹zÀÝ ¥ÀæªÁ¹ vÁt ²ªÀiÁè E°èAzÀ PÉêÀ® 120 Q «Äà zÀÆgÀzÀ°èzÉ.      

 

¸ÀĪÀtð ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ C¢üªÉñÀ£ÀzÀ ¸ÀägÀt ¸ÀAaPÉ ¥Àæw ¸ÀzÀ¸ÀåjUÀÆ vÀ®Ä¦¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.